Disclaimer

DISCLAIMER

Oude Westen TV, XTV-Holland, Mediaxpress Academy, Wijk TV zijn diensten van Stichting Mediaxpress.

Het gebruik van deze websites staat open voor een ieder werkzaam of betrokken bij de Nederlandse film en TV wereld.

Door de sites de gebruiken, berichten te plaatsen verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

De medewerkers van Stichting Mediaxpress werken met veel inzet aan deze website, en de hier genoemde producten en diensten. Desondanks accepteert Stichting Mediaxpress en haar medewerkers geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot, juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van  Stichting Mediaxpress verstrekte informatie.

Alle berichten die geplaatst worden via het Stichting Mediaxpress systeem kunnen zonder opgaaf van reden van verwijderd worden of worden veranderd. Dit geldt ook wanneer er betaald is voor een bepaalde dienst van Stichting Mediaxpress.

Het oordeel of een bericht geschikt is voor haar website(s) berust geheel en alleen bij Stichting Mediaxpress.

Stichting Mediaxpress is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Stichting Mediaxpress is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door Stichting Mediaxpress aangeleverde of uitgegeven informatie.

Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van Stichting Mediaxpress kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Stichting Mediaxpress. Het is Stichting Mediaxpress in zulk een geval toegestaan het product en/of diensten later dan gepland te leveren.

De wederpartij vrijwaart Stichting Mediaxpress voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een systeem of product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Stichting Mediaxpress geleverde programmatuur of -andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.

Gebruikers zijn volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan Stichting Mediaxpress die voortvloeit uit het misbruiken van de reactiemogelijkheden van de door Stichting Mediaxpress beheerde websites. Stichting Mediaxpress is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van al haar website(s).

Stichting Mediaxpress aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van haar website(s). Stichting Mediaxpress behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.

Stichting Mediaxpress behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van postings en/of topics op haar website(s) te wijzigen of te verwijderen. Misbruik van de mogelijkheid om berichten te plaatsen resulteert in uitsluiting van het gebruik van de service.

Stichting Mediaxpress kan de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens gebruiken voor een commercieel doel, maar altijd met voorafgaande instemming van de gebruiker. Door plaatsing van een bericht gaat de gebruiker akkoord met het plaatsen van zijn/haar naam, e-mail adres en ingevoerde bericht op het internet.